Jak uzyskać odszkodowanie i złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Kancelaria odszkodowania

Spis treści

Coraz częściej Polacy mają problem z uzyskaniem satysfakcjonującego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto wiedzieć, że w przypadku gdy firma ubezpieczeniowa odmawia Ci wypłaty odszkodowania, albo gdy uważasz, że jego wysokość jest zbyt niska, możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Umowy ubezpieczenia z reguły są zawierane jako tak zwane umowy adhezyjne, gdzie najważniejsze warunki określa jeden z kontrahentów, natomiast drugi może wyłącznie je zaakceptować i przystąpić do umowy bez możliwości negocjowania treści lub zrezygnować z jej zawarcia.

W ogólnych warunkach ubezpieczenia przeważnie określono termin w jakim informacja o szkodzie powinna dotrzeć do ubezpieczyciela – z reguły jest to od 3 do 7 dni. Z kolei na spełnienie świadczenia określonego w umowie zazwyczaj ubezpieczyciel ma 30 dni.

W praktyce jednak wielu poszkodowanych, spotyka się z sytuacją zaniżenia odszkodowania lub nawet całkowitej odmowy jego wypłaty. Ubezpieczeni, którzy dodatkowo są obciążeni psychicznie niedawnym zdarzeniem (np. wypadkiem komunikacyjnym) często nie wiedzą co robić w przypadku wystąpienia takiego problemu.

Przekazanie sprawy specjalistom i skorzystanie z ich wiedzy prawniczej w kwestii odszkodowań popartą doświadczeniem praktycznym to niewątpliwie bardzo dobre rozwiązanie. Zgłoszenie się do wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, gdzie adwokat lub radca prawny skutecznie pokieruje daną sprawę także skutecznie odciąży Cię psychicznie. Jest jednak także inne wyjście – samodzielne złożenie odwołania.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Drugie rozwiązanie, czyli złożenie odwołania, nie przekreśla skorzystania ze wsparcia prawnika w późniejszym etapie. W przypadku podjęcia decyzji o tym, aby samodzielnie złożyć odszkodowanie od decyzji ubezpieczyciela należy pamiętać o zachowaniu terminów i formy:

  • Odwołanie należy złożyć przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia – zazwyczaj od 3 do 20 lat.
  • Może ono mieć formę pisemną, ustną, lub być wniesione bądź drogą elektroniczną, jeżeli dana firma ubezpieczeniowa przewiduje taki tryb.
  • W treści odwołania, należy prócz danych adresowych ubezpieczonego i numeru polisy/szkody należy zawrzeć swoje żądania oraz uzasadnienie powodów dla których kwestionujemy decyzję ubezpieczyciela (np. faktyczny wyższy koszt naprawy czy części zamiennych)

Ubezpieczyciel powinien udzielić odpowiedzi „bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji”, a w przypadku gdy sprawa jest skomplikowana, do 60 dni), ale wówczas musi udzielić informacji: przy czym musi o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które należy ustalić, aby sprawa została rozpatrzona oraz o terminie przewidzianym dla rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku decyzji odmownej, gdy wyczerpiesz drogę postępowania reklamacyjnego, przysługuje Ci możliwość zwrócenia się do Rzecznika Finansowego (RF) z wnioskiem o interwencję lub pozasądowe rozwiązanie sporu. W ostateczności konieczne może się okazać jest wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym.

Pamiętaj, że jeśli nie czujesz się na siłach możesz skorzystać z kancelarii Wołomin, która specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań i profesjonalnie pomaga osobom takim jak Ty.

Powiązane artykuły