Art 30 Kodeksu pracy – jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

rozwiazanie umowy o prace

Spis treści

Stosunek pracy może zostać rozwiązany na kilka sposobów. Umowa o pracę może wygasnąć po upływie okresu, na jaki została zawarta. Możliwe jest też zawarcie porozumienia stron i wspólne ustalenie nowego terminu zakończenia współpracy. Kodeks pracy przewiduje jednak również możliwość wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron, bez zgody drugiej strony – informuje o tym art 30 KP. 

Na czym polega rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?

Kiedy pracownik i pracodawca rozwiązują umowę o pracę za porozumieniem, niezbędna jest zgoda obydwu stron na przedterminowe zakończenie zawartej umowy. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem taka obopólna zgoda nie jest konieczna. Art 30 Kodeksu pracy wyraźnie wskazuje na fakt, że wypowiedzenie umowy może nastąpić na skutek decyzji jednej ze stron, a sprzeciw lub brak zgody drugiego podmiotu nie ma znaczenia. Rozwiązanie umowy wiąże się jednak z obowiązkiem zachowania tak zwanego okresu wypowiedzenia, czyli okresu przejściowego, który pozwala obu stronom dostosować się do nowej sytuacji – pracownikowi znaleźć zatrudnienie, a pracodawcy nowego pracownika.

Ile trwa okres wypowiedzenia?

Art 30 Kodeksu pracy wylicza cztery sposoby zakończenia stosunku pracy. Wśród nich mowa jest też o tych umowach, które wygasają na skutek upływu określonego terminu, na jaki zostały zawarte. To umowa na okres próbny i umowa o pracę na czas określony – je również można rozwiązać przed terminem za wypowiedzeniem, w uzasadnionych okolicznościach. Co ważne, rodzaj zawartej umowy o pracę ma wpływ na to, jak długi okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika i pracodawcę. W przypadku umowy na okres próbny, okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

  • 3 dni robocze, jeśli umowa została zawarta na okres krótszy niż 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, jeśli umowa została zawarta na okres ponad 2 tygodni,
  • 2 tygodnie, jeśli umowa została zawarta na 3 miesiące.

Z kolei w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony okresy wypowiedzenia są dłuższe i wynoszą odpowiednio:

  • 2 tygodnie, jeśli umowa obejmowała okres krótszy niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeśli umowa obejmowała okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeśli umowa obejmowała okres dłuższy niż 3 lata.

Jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

Zgodnie z przepisami, zakończenie stosunku pracy za wypowiedzeniem polega na złożeniu jednostronnego oświadczenia woli w formie pisemnej. Pracownik lub pracodawca muszą zatem sporządzić odpowiednie pismo i doręczyć je drugiej stronie. Dokument powinien uwzględniać kilka podstawowych elementów, takich jak data i miejscowość, dane stron stosunku pracy, oznaczenie umowy (data zawarcia) oraz czytelny podpis. Najważniejszą częścią pisma jest jednak samo oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz informacja o zachowaniu okresu wypowiedzenia. Jeśli umowę rozwiązuje w ten sposób pracodawca, w wypowiedzeniu powinno pojawić się też uzasadnienie, czyli powód wypowiedzenia umowy oraz pouczenie na temat możliwości złożenia odwołania do sądu pracy.

Więcej informacji dostępne w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.

Powiązane artykuły